Gwarancja

Warunki Ogólne

W razie stwierdzenia usterki, przed oddaniem do serwisu, należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi. 

W celu zgłoszenia usterki, prosimy o kontakt w celu weryfikacji przez konsultantów faktycznego uszkodzenia produktu. Konsultanci pomogą rozwiązać problem lub skierują do Serwisu.

W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego towaru do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania towaru z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają. W przypadku usterek okresowych i trudnych do wykrycia, serwis może zażądać dokumentacji wskazującej na usterkę w formie zdjęć, wydruków, czy też filmów.

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary zakupione na terenie Polski.

2. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.

3. Firma Eurocase zapewnia, ze produkty wykonane są z najwyższej jakości materiałów i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to produkt posiada wadę (wada wykonania lub materiałowa), Kupujący ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu na koszt producenta.

4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

5. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.

6. Drugi rok gwarancji standardowej daje prawo wyłącznie do nieodpłatnej robocizny wraz z użyciem niezbędnych do napraw części zamiennych.

7. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia produktu do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.

8. W przypadku stwierdzenia przez serwis wady niemożliwej do usunięcia, wymiany produktu na nowe dokonuje serwis lub sklep, w którym urządzenie zostało zakupione, po przedstawieniu dowodu zakupu i oryginału akceptacji wymiany wystawionej przez Eurocase

9. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Punktu Serwisowego lub sklepu w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Produktu wysyłane do serwisu powinny być właściwie zapakowane. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania produktu do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

10. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w warunkach gwarancji, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub produktu stają się własnością gwaranta.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych produktu, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia produktu.

12. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na produktach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów fabrycznych, niekompletności produktu, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania produktu do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy produktu przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

Gwarancja Nie Obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

2. Kosztów obsługi technicznej produktu, , a także kosztów czyszczenia, wymiany i części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji.

3. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

4. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu.

5. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

6. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi produktu, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).

7. Uszkodzeń, pogorszenia parametrów lub skrócenia żywotności produktu, powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnych materiałów konserwujących, nieoryginalnego osprzętu dodatkowego, stosowania niewłaściwych nośników, zabrudzeń, a także braku lub nieregularnych konserwacji.

8. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia lub zmniejszenie żywotności materiałów eksploatacyjnych i części produktu spowodowanych dostaniem się do urządzeń ciał obcych (np. piasek, woda itp.)

9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Copyright by D-Lex © 2013. All Rights Reserved.
Engine by Red InGo
[profiler]
Memory usage: real: 31981568, emalloc: 31664472
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem